Onze schoolleider Francien Hogervorst: ‘Samen leren, borgen en elkaar scherp houden’

Resultaten van toetsen en dat wat in de klas zichtbaar is beter analyseren en zodoende grondiger inspelen op wat kinderen werkelijk nodig hebben. Maar ook als team intensiever samenwerken en bij intervisie-gesprekken kennis en praktische ideeën uitwisselen. Zaken als deze geven het onderwijs op De Bonte Tol een enorme kwaliteitsimpuls.

Schoolleider Francien Hogervorst: ‘In korte tijd al mooie resultaten behaald voor leerling en leraar’

OBS De Bonte Tol in Pijnacker is een middelgrote school met zo’n 205 leerlingen, verdeeld over negen groepen. Een van de pijlers van de school is het zelfstandig werken. Eigenaarschap bij de leerlingen staat hoog in het onderwijs- vaandel. Overigens ook bij het team leraren. Mede dankzij het verbeter- traject ‘opbrengst- en handelingsgericht werken’, dat begin 2017 startte. Toen vorig jaar Francien Hogervorst er als schoolleider begon, was dat een mooi moment om naar de status van de school te kijken. “Waar staan we en wat zijn eventuele verbeterpunten?

We vonden dat de opbrengsten van de Citotoetsen en de Centrale Eindtoets niet in overeenstemming waren met wat we in de klassen zagen. De resultaten verdienden aandacht”, zegt Francien. Ze vroeg OnderwijsAdvies een analyse te maken en die kwam met dezelfde conclusie: het zicht op de ontwikkeling van de kinderen kon beter.

In alle openheid

Met alle circa achttien leraren is de rapportage doorgenomen. “Dankzij het veilige klimaat op school konden we dat in alle openheid doen. Ons relatief jonge team wil zich graag verder ontwikkelen. Daarom was iedereen enthousiast om met de adviezen aan de slag te gaan. Ten eerste moesten we als school de opbrengsten beter gaan analyseren, zeker voor de midden- en eindtoets. Daarbij moesten we de methodetoetsen en observaties in de klas betrekken.

Opbrengsten beter analyseren

In samenwerking met OnderwijsAdvies werd een trainingsdag georganiseerd met ruime aandacht voor het analyse- ren van de opbrengsten van de Cito-toetsen. Hoe kun je opvallende scores verklaren? “We zijn ook gestart met nieuwe formats, waarmee we de analyses kunnen vastleggen. Van daaruit zijn werkplannen gemaakt. Eigenlijk groepsplannen, maar om- dat dit geen gefixeerde documenten zijn, spreken we van werkplannen. Ook daar heeft OnderwijsAdvies bij geholpen.” Vervolgens zijn diverse zaken opgepakt. Zo is in groep 1 en
2 een beter beredeneerd aanbod gerealiseerd. Francien: “We boden
de kinderen al die leerstof aan die ze moeten krijgen, maar dat is nu meer leerdoelgericht. Verder is grondig naar de zorgstructuur gekeken. Ook daarin zijn verbeteringen doorgevoerd. Met nieuwe formats kunnen we meer de diepte ingaan bij de groepsbesprekin- gen tussen IB’er en leraar.”

Intensiever samenwerken

Ook gaat de school verder met het nieuw ingevoerde lesmodel Expliciete Directe Instructie. Dat stimuleert kin- deren actief mee te doen en daardoor stijgt de intrinsieke motivatie. “Met dit EDI-model houden we de instructie kort en bondig en kunnen kinderen snel op hun eigen niveau en in hun eigen tempo gaan oefenen. Zaken als deze dragen al bij aan verbeterde opbrengsten en nog beter onderwijs aan onze leerlingen. Ook de samen- werking tussen de teamleden is inten- siever geworden. Voor bepaalde groepen worden lessen nu door diverse leraren gezamenlijk voorbereid. Bij IPC deden we dat al en dat breiden we nu uit voor taal en rekenen.”

Zorgsignalen bespreken

Het gezamenlijk analyseren van de Cito-toetsen brengt ook diverse zorgsignalen aan het licht. “Halverwege en aan het einde van het schooljaar plannen we intervisiegesprekken. Een leraar van bijvoorbeeld groep 6 geeft aan dat de spelling verbetering behoeft. Leraren van andere leerjaren sluiten zich bij zo’n intervisie aan en reageren met tips en adviezen. Die bundelen we op een groot vel, waarna de betreffende leraar enkele adviezen kiest om daar in de groep mee te gaan werken. Je kunt immers niet alle tips in één keer tegelijkertijd doorvoeren. Deze manier van werken ervaren de leraren als zeer prettig. Je brengt elkaar op ideeën, wisselt kennis uit en kunt zo van elkaar leren.”

Vinger aan de pols

“Ook het middenkader is bij de ver- beterslag betrokken”, zegt Francien. “De verbeterpunten zijn verdeeld in diverse thema’s, zoals het inrichten van werkplannen en het bekijken van de zorgstructuur. Ieder lid van het mid- denkader richt zich op zo’n thema en houdt daarmee de vinger aan de pols. Ook OnderwijsAdvies kijkt mee als een soort critical friend, maar laat ons zelf het werk doen. Het is fijn als je van buitenaf een frisse blik krijgt aange- boden. Maar al die verbetertips gaan we uiteindelijk zelf realiseren.” De veranderingen hebben de kwaliteit op school een enorme boost gegeven.

“Er is meer verdieping in wat een kind nodig heeft en hoe we daarop kunnen inspelen. Bovendien is de samen- werking enorm versterkt. Deze zaken hebben er in belangrijke mate aan bijgedragen dat de leeropbrengsten al sterk zijn verbeterd. En dat willen we blijvend doen: verbeteren, van elkaar leren, borgen en elkaar voortdurend scherp blijven houden.”

Download: Klik hier

(www.onderwijsadvies.nl)